Tuesday, November 07, 2006


Bo talks about Berlin conference.

Due to my digital camera's film was full, I could not take photos of people's qin playing. There were Yang Yuanzheng's playing of Yu Qiao Wen Da 漁樵問答, Peiyou's Shi Shang Liu Quan 石上流泉, SWalker's Ou Lu Wang Ji 甌鷺忘機, Dydo's Ping Sha 平沙落雁 and Marilyn's Yi Gu Ren 憶故人.